วันนี้ ,, วันพระ | "องค์ใดพระสัมพุทธ"
04 พฤศจิกายน 2017  view 3129  

"องค์ใดพระสัมพุทธ" 

 

องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธะสันดาน - พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด ผู้ทรงมีพระทัยบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว

ตัดมูลกิเลสมาร บ่มิหม่นมิหมองมัว - ตัดรากเหง้าของกิเลสขาดแล้ว ไม่หม่นหมอง

หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว - ในพระทัยของพระองค์ ก็เบิกบานเหมือนดอกบัว

ราคีบ่พันพัว สุวคนธะกำจร - ราคะไม่พันพัว กลิ่นหอมแห่งธรรมขจรขจายไป

องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร - พระองค์ใด มีพระมหากรุณาเหมือนแม่น้ำ

โปรดหมู่ประชากร มละโอฆะกันดาร - ทรงช่วยหมู่ชาวประชา ให้ได้ละห้วงกิเลสที่ลำบากยากแค้น

ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์ - ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขอันประเสริฐสงบ

ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย - ชี้ทางพระนิพพาน ที่พ้นจากความโศกพ้นจากภัย

พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส - ทรงมีดวงตาที่บริสุทธิ์ผ่องใสห้าประการ

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง - เห็นเหตุที่ใกล้ไกล อย่างเจนจบชัดแจ้งตามความจริง

กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง - กำจัดจิตใจที่หยาบช้า จิตใจที่เป็นบาปของชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ - สัตว์โลกได้พึ่งพา ละทิ้งจากบาป หันมาบำเพ็ญบุญ

ข้าขอประณตน้อม ศิรเกล้าบังคมคุณ - ข้าพเจ้าของประนมนอบน้อมในพระคุณด้วยเศียรเกล้า

สัมพุทธการุญ- ยภาพนั้นนิรันดร ฯ - ในพระกรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตลอดไป

 

เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร 

 

ธรรมะคือคุณากร

 

ธรรมะคือคุณากร ส่วนชอบสาธร - ธรรมะคือสิ่งมีคุณ ส่วนที่ถูกตรงเอื้อเฟื้อ

ดุจดวงประทีปชัชวาล แห่งองค์พระศาสดาจารย์ - เหมือนดวงไฟประทีปที่รุ่งโรจน์ของพระพุทธเจ้า

ส่องสัตว์สันดาน สว่างกระจ่างใจมล - ส่องมาที่จิตใจของชาวโลก ให้สว่างกระจ่างแจ้ง

ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล - พระธรรมนับโดยมรรคผลทั้งแปด อันน่าดู

และเก้ากับทั้งนฤพาล - และเก้ากับทั้งพระนิพพาน

สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร - สมกับนามคือโลกอันพ้นแล้วอย่างวิจิตร ลุ่มลึกยิ่งนัก

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส อีกธรรมต้นทางครรไล - บริสุทธิ์ผุดผ่อง และกับทั้งธรรมต้นทางที่ไป

นามขนานขานไข ปฎิบัติปริยัติเป็นสอง - ชื่อที่แจ้งคือ ปฏิบัติและปริยัติรวมเป็นสองอย่าง

คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง - เป็นหนทางเดินดุจคลองให้ล่วงลุถึง

ยังโลกอุดรโดยตรง  - ตรงไปยังโลกที่พ้นแล้ว 

ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ - ข้าพเจ้าขอนอบน้อมด้วยความเต็มใจ

นบธรรมจำนง ด้วยจิตและกายวาจา - ไหว้พระธรรมนั้น ด้วยจิตและกายวาจา
 

เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร 

 ขอขอบคุณข้อมูล :
Bua loy | Youtube