ฤกษ์ดี ยามดี | เดือนกรกฎาคม 2560
02 กรกฎาคม 2017  view 2824  

ฤกษ์ดี ยามดี | เดือนกรกฎาคม 2560
ฤกษ์ดี ยามดี ขณะดี

 

ภิกษุทั้งหลาย !

สัตว์เหล่าใด
ประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเช้า

เวลาเช้าก็เป็น
เวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น

 


สัตว์เหล่าใด
ประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเที่ยง

เวลาเที่ยงก็เป็น
เวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้น

 

 

สัตว์เหล่าใด
ประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเย็น

เวลาเย็นก็เป็น
เวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้น

 

 

สัตว์ทั้งหลาย
ประพฤติชอบในเวลาใด
เวลานั้นชื่อว่าเป็น ฤกษ์ดี มงคลดี
สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดี ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย

 

 


พุทธวจน
อริยสัจจากพระโอษฐ์

พระไตรปิฎก ภาษาไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๒๐
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต
หน้าที่ ๒๘๕/๒๙๐ ข้อที่ ๕๙๓-๕๙๕

buddha-quote.com

buddhawajana252

 

 

ขอขอบคุณข้อมูล :
buddha-quote.com, buddhawajana252, ลงทุน ด้วยหลักธรรม | youtube.com